Web
            Analytics
Cổ phiếu SMART - (MAI) | SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-26

Stock Check  (Updated: 2023-09-26 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.87
Price
-0.02 (-2.25%)
Day Change
Social: 0

SMART Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
240
  Magic Formula Rank by ROE
240
  Magic Formula Rank by ROIC
391
  Price 0.87
  PBV / Sector
1.51 / 3.20
GOOD
  Earning Per Share 0.04
  PE / Sector
12.50 / 20.58
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.62 / -0.09
  Average 1M Daily Value
3.00 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.46 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 35%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.07 / 12.24
  NPM Average (%) / Sector
9.79 / -24.14
  NPM Change Average (%) / Sector
16.27 / 175.79
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
12.99 / 11.30
  ROA Average (%) / Sector
8.36 / 8.75
  ROA Change Average (%) / Sector
21.86 / -8.14
GREAT
  ROE (%) / Sector
12.46 / 16.33
  ROE Average (%) / Sector
8.90 / 11.52
  ROE Change Average (%) / Sector
14.81 / 2.01
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 83%
X
  Dividend (%) / Sector
4.10 / 4.01
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.49 / 3.83
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
3.30 / 139.33
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-26 05:20:44
  Symbol SMART
  Name SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction
  Market MAI
  Listed Shares 1,041.57 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 926.99 / 4,667.84
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks