Web
            Analytics
Cổ phiếu SMART - (MAI) | SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.71
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 36

SMART Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 100) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

100

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Excellent
Reason
Sức khỏe tài chính của công ty Xuất sắc từ hầu hết các chỉ số chất lượng

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 69%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 36
  Magic Formula Rank by ROA
9
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
9
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
43
GREAT
  Price 0.71
  PBV / Sector
1.06 / 1.48
GREAT
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
6.75 / 22.00
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.23 / -0.49
GREAT
  Average 1M Daily Value
2.06 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.87 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.77 / 10.00
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
11.62 / -18.52
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
22.36 / 154.33
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
17.34 / 10.59
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
11.31 / 8.61
  ROA Change Average (%) / Sector
35.40 / -3.86
GREAT
  ROE (%) / Sector
16.48 / 12.90
  ROE Average (%) / Sector
11.16 / 10.21
  ROE Change Average (%) / Sector
31.74 / 13.99
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
12.85 / 5.54
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
6.00 / 5.02
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
70.55 / 89.34
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-13 05:21:10
  Symbol SMART
  Name SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction
  Market MAI
  Listed Shares 1,041.57 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 739.51 / 2,643.88
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks