Web
 Analytics
Cổ phiếu YUASA - (MAI) | YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 16.70
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

YUASA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng61%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score20
  Magic Formula Rank by ROA
48
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
48
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
34
GREAT
  Price 16.70
  PBV / Sector
1.99 / 2.89
  Earning Per Share 0.59
  PE / Sector
10.46 / 23.87
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.84 / 0.23
  Average 1M Daily Value
0.25 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.17 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính58%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.82 / 10.49
  NPM Average (%) / Sector
5.97 / 5.12
  NPM Change Average (%) / Sector
0.95 / 0.93
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
16.70 / 11.18
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
13.70 / 7.87
  ROA Change Average (%) / Sector
0.79 / 0.53
  ROE (%) / Sector
20.39 / 14.15
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
20.03 / 8.95
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.71 / 1.10
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
2.64 / 2.37
  Dividend Average (%) / Sector
2.01 / 3.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.47 / 0.54
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolYUASA
  NameYUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY
  SectorMAI >> Industrial
  MarketMAI
  Listed Shares107.63 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,797.34 / 2,118.53
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks