Web
            Analytics
Cổ phiếu AIT - (SET) | ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-22

Stock Check  (Updated: 2023-09-23 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.74
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 54

AIT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 45%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 54
  Magic Formula Rank by ROA
148
  Magic Formula Rank by ROE
148
  Magic Formula Rank by ROIC
94
GOOD
  Price 4.74
  PBV / Sector
1.73 / 2.96
  Earning Per Share 0.16
  PE / Sector
14.32 / 24.21
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.56 / 1.12
  Average 1M Daily Value
11.36 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
6.80 M
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.33 / 1,217.91
  NPM Average (%) / Sector
6.85 / 412.39
  NPM Change Average (%) / Sector
8.03 / 99.15
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
9.44 / 8.96
  ROA Average (%) / Sector
10.10 / 8.70
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.18 / -1.25
  ROE (%) / Sector
13.62 / 15.57
  ROE Average (%) / Sector
14.93 / 15.42
  ROE Change Average (%) / Sector
0.79 / 6.45
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 91%
X
  Dividend (%) / Sector
5.87 / 3.68
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
6.15 / 3.91
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
20.65 / 38.01
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-23 05:20:42
  Symbol AIT
  Name ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGY
  Sector Technology >> Information & Communication Technology
  Market SET
  Listed Shares 1,431.37 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,784.71 / 48,400.74
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks