Web
            Analytics
Cổ phiếu BCT - (SET) | BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-29

Stock Check  (Updated: 2023-09-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 59.25
Price
0.25 (0.42%)
Day Change
Social: 16

BCT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 67%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 16
  Magic Formula Rank by ROA
14
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
14
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
21
GREAT
  Price 59.25
  PBV / Sector
0.60 / 1.79
GREAT
  Earning Per Share 4.19
  PE / Sector
5.06 / 29.09
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.06 / -3.51
GREAT
  Average 1M Daily Value
1.22 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.10 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
37.22 / 10.52
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
31.16 / 8.45
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
18.83 / -62.86
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
12.62 / 6.59
  ROA Average (%) / Sector
13.36 / 7.22
  ROA Change Average (%) / Sector
37.99 / -160.59
GREAT
  ROE (%) / Sector
12.50 / 10.30
  ROE Average (%) / Sector
12.79 / 10.89
  ROE Change Average (%) / Sector
43.31 / -670.06
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.36 / 3.91
  Dividend Average (%) / Sector
2.46 / 4.67
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.87 / -9.77
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-30 05:20:47
  Symbol BCT
  Name BIRLA CARBON (THAILAND) PUBLIC COMPANY
  Sector Industrials >> Petrochemicals & Chemicals
  Market SET
  Listed Shares 300.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 17,775.00 / 4,807.03
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks