Web
 Analytics
Cổ phiếu BH - (SET) | BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-05

Stock Check  (Updated: 2022-12-06 02:15:02)

BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 218.00
Price
-1.00 (-0.46%)
Day Change

BH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng50%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Growth" Section
  Select Rate0.07 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score62
  Magic Formula Rank by ROA
872
  Magic Formula Rank by ROE
872
  Magic Formula Rank by ROIC
612
  Price 218.00
  PBV / Sector
9.60 / 3.48
  Earning Per Share 4.27
  PE / Sector
43.32 / 18.29
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.70 / 0.27
  Average 1M Daily Value
1,027.00 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
931.96 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
23.02 / 18.29
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
17.01 / 13.16
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.15 / 1.55
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
21.98 / 20.29
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
14.96 / 13.54
  ROA Change Average (%) / Sector
0.10 / 2.50
  ROE (%) / Sector
23.08 / 25.34
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
15.89 / 16.31
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.19 / 3.41
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
X
  Dividend (%) / Sector
1.47 / 3.02
  Dividend Average (%) / Sector
1.95 / 2.26
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.01 / 0.28
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-06 05:51:30
  SymbolBH
  NameBUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
  SectorServices >> Health Care Services
  MarketSET
  Listed Shares794.89 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 173,285.09 / 45,493.57
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks