Web
            Analytics
Cổ phiếu CSS - (SET) | COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-12-07

Stock Check  (Updated: 2023-12-08 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.82
Price
0.01 (1.23%)
Day Change
Social: 27

CSS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 54%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 27
  Magic Formula Rank by ROA
373
  Magic Formula Rank by ROE
373
  Magic Formula Rank by ROIC
235
  Price 0.82
  PBV / Sector
0.54 / 2.61
GREAT
  Earning Per Share 0.04
  PE / Sector
13.23 / 22.78
  PEG or PE/Growth / Sector
0.32 / 1.63
GOOD
  Average 1M Daily Value
0.56 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.49 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
1.58 / 10.90
  NPM Average (%) / Sector
3.03 / 9.24
  NPM Change Average (%) / Sector
13.65 / 42.65
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.96 / 9.93
  ROA Average (%) / Sector
4.81 / 9.02
  ROA Change Average (%) / Sector
18.15 / 21.95
GOOD
  ROE (%) / Sector
4.10 / 15.49
  ROE Average (%) / Sector
7.12 / 14.05
  ROE Change Average (%) / Sector
18.03 / 95.89
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
10.98 / 3.35
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
6.65 / 2.96
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
47.36 / 63.19
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-12-08 05:20:38
  Symbol CSS
  Name COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION
  Sector Services >> Commerce
  Market SET
  Listed Shares 1,175.74 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 964.11 / 58,144.71
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks