Web
            Analytics
Cổ phiếu DELTA - (SET) | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 89.50
Price
-1.25 (-1.38%)
Day Change
Social: 50

DELTA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 60%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
336
  Magic Formula Rank by ROE
336
  Magic Formula Rank by ROIC
308
  Price 89.50
  PBV / Sector
15.23 / 3.55
  Earning Per Share 0.35
  PE / Sector
58.40 / 23.44
  PEG or PE/Growth / Sector
5.01 / -7.57
  Average 1M Daily Value
1,307.64 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,255.60 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.19 / 6.93
  NPM Average (%) / Sector
11.09 / 6.85
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
5.22 / -12.67
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
19.60 / 9.58
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
16.77 / 9.10
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
14.84 / -27.74
GOOD
  ROE (%) / Sector
29.10 / 13.88
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
25.65 / 14.03
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
15.89 / -18.93
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
0.50 / 2.87
  Dividend Average (%) / Sector
0.46 / 3.63
  Dividend Change Average (%) / Sector
44.33 / 34.98
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-13 05:21:10
  Symbol DELTA
  Name DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
  Sector Technology >> Electronic Components
  Market SET
  Listed Shares 12,473.82 M
  Par Value 0.10
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,116,406.54 / 160,267.32
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks