Web
            Analytics
Cổ phiếu GBX - (SET) | GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-12-07

Stock Check  (Updated: 2023-12-08 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 0.75
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 16

GBX Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 16
  Magic Formula Rank by ROA
429
  Magic Formula Rank by ROE
429
  Magic Formula Rank by ROIC
419
  Price 0.75
  PBV / Sector
0.57 / 1.29
GREAT
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
17.89 / 15.32
  PEG or PE/Growth / Sector
0.11 / -0.78
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.38 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.65 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.38 / 19.97
  NPM Average (%) / Sector
7.43 / 23.86
  NPM Change Average (%) / Sector
6,432.03 / 199.19
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
3.84 / 6.49
  ROA Average (%) / Sector
4.08 / 7.44
  ROA Change Average (%) / Sector
56.41 / 0.55
GREAT
  ROE (%) / Sector
3.12 / 10.12
  ROE Average (%) / Sector
4.19 / 12.07
  ROE Change Average (%) / Sector
76.63 / 7.46
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
10.27 / 5.41
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
8.38 / 4.51
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
225.31 / 179.52
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-12-08 05:20:38
  Symbol GBX
  Name GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT
  Sector Financials >> Finance & Securities
  Market SET
  Listed Shares 1,089.08 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 816.81 / 17,635.60
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks