Web
            Analytics
Cổ phiếu GFPT - (SET) | GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 12.80
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 50

GFPT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 57%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
213
  Magic Formula Rank by ROE
213
  Magic Formula Rank by ROIC
211
  Price 12.80
  PBV / Sector
0.89 / 1.27
GREAT
  Earning Per Share 0.37
  PE / Sector
10.39 / 14.29
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.04 / 0.15
GREAT
  Average 1M Daily Value
30.97 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
34.17 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.13 / 6.89
  NPM Average (%) / Sector
7.77 / 6.59
  NPM Change Average (%) / Sector
139.42 / 36.43
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.49 / 9.30
  ROA Average (%) / Sector
6.95 / 11.46
  ROA Change Average (%) / Sector
128.72 / 27.97
GREAT
  ROE (%) / Sector
8.86 / 11.04
  ROE Average (%) / Sector
8.24 / 15.23
  ROE Change Average (%) / Sector
175.14 / 30.67
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.17 / 4.25
  Dividend Average (%) / Sector
1.33 / 4.52
  Dividend Change Average (%) / Sector
12.74 / 23.13
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-13 05:21:10
  Symbol GFPT
  Name GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Agribusiness
  Market SET
  Listed Shares 1,253.82 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 16,048.91 / 6,505.28
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks