Web
            Analytics
Cổ phiếu HMPRO - (SET) | HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-06-02

Stock Check  (Updated: 2023-06-03 10:28:17)

HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 13.80
Price
-0.10 (-0.72%)
Day Change

HMPRO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 60
  Magic Formula Rank by ROA
282
  Magic Formula Rank by ROE
282
  Magic Formula Rank by ROIC
238
  Price 13.80
  PBV / Sector
7.02 / 3.32
  Earning Per Share 0.12
  PE / Sector
28.73 / 27.23
  PEG or PE/Growth / Sector
31.80 / 1.41
  Average 1M Daily Value
260.12 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
317.46 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 47%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.83 / 11.39
  NPM Average (%) / Sector
8.76 / 9.90
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.77 / 38.49
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
13.34 / 9.81
  ROA Average (%) / Sector
13.20 / 9.27
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.40 / 17.33
  ROE (%) / Sector
25.14 / 13.92
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
26.05 / 13.92
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.83 / 108.55
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.75 / 2.66
  Dividend Average (%) / Sector
2.36 / 2.77
  Dividend Change Average (%) / Sector
8.31 / 45.38
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-06-03 12:01:46
  Symbol HMPRO
  Name HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Commerce
  Market SET
  Listed Shares 13,151.20 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 181,486.53 / 77,781.67
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks