Web
 Analytics
Cổ phiếu JTS - (SET) | JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-06

Stock Check  (Updated: 2022-12-06 02:15:02)

JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 35.50
Price
-1.75 (-4.93%)
Day Change

JTS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng55%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.04 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score60
  Magic Formula Rank by ROA
619
  Magic Formula Rank by ROE
619
  Magic Formula Rank by ROIC
554
  Price 35.50
  PBV / Sector
30.88 / 4.52
  Earning Per Share 0.19
  PE / Sector
121.68 / 30.50
  PEG or PE/Growth / Sector
0.38 / -2.35
GOOD
  Average 1M Daily Value
111.65 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
47.90 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.98 / 21.43
  NPM Average (%) / Sector
10.68 / 16.91
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.74 / 1.99
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.95 / 8.69
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
8.99 / 8.58
  ROA Change Average (%) / Sector
3.59 / -0.05
GREAT
  ROE (%) / Sector
29.05 / 15.89
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
12.38 / 15.88
  ROE Change Average (%) / Sector
6.87 / -0.50
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.48
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 4.26
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.38
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-06 05:51:30
  SymbolJTS
  NameJASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY
  SectorTechnology >> Information & Communication Technology
  MarketSET
  Listed Shares706.46 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 25,079.23 / 46,869.73
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks