Web
            Analytics
Cổ phiếu NEW - (SET) | WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-20 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 84.25
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 100

NEW Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 100
  Magic Formula Rank by ROA
204
  Magic Formula Rank by ROE
204
  Magic Formula Rank by ROIC
230
  Price 84.25
  PBV / Sector
1.71 / 2.81
  Earning Per Share 0.96
  PE / Sector
15.74 / 34.72
  PEG or PE/Growth / Sector
0.03 / 0.32
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.14 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1685.00000000
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 56%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.78 / 13.32
  NPM Average (%) / Sector
8.34 / 14.18
  NPM Change Average (%) / Sector
240.03 / 58.37
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
12.03 / 11.67
  ROA Average (%) / Sector
10.10 / 13.64
  ROA Change Average (%) / Sector
212.72 / 222.92
GREAT
  ROE (%) / Sector
11.03 / 12.23
  ROE Average (%) / Sector
9.94 / 15.69
  ROE Change Average (%) / Sector
315.75 / 45.30
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.73 / 2.69
  Dividend Average (%) / Sector
1.75 / 2.60
  Dividend Change Average (%) / Sector
544.17 / 54.77
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-20 05:22:38
  Symbol NEW
  Name WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 10.00 M
  Par Value 10.00
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 842.50 / 36,929.09
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks