Web
 Analytics
Cổ phiếu SVH - (SET) | SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-07

Stock Check  (Updated: 2022-12-08 02:15:02)

SAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 430.00
Price
22.00 (5.39%)
Day Change

SVH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng47%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Growth" Section
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score14
  Magic Formula Rank by ROA
277
  Magic Formula Rank by ROE
277
  Magic Formula Rank by ROIC
860
  Price 430.00
  PBV / Sector
3.78 / 3.45
  Earning Per Share 18.33
  PE / Sector
18.16 / 18.13
  PEG or PE/Growth / Sector
-3.17 / 0.27
  Average 1M Daily Value
1.90 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.34 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận39%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.79 / 18.29
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
16.13 / 13.16
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
0.61 / 1.55
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
20.63 / 20.29
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
18.12 / 13.54
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.12 / 2.50
  ROE (%) / Sector
22.16 / 25.34
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
19.86 / 16.31
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.32 / 3.41
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
3.31 / 3.06
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.40 / 2.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.12 / 0.28
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-08 05:51:27
  SymbolSVH
  NameSAMITIVEJ PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorServices >> Health Care Services
  MarketSET
  Listed Shares100.00 M
  Par Value10.00
  Calculated FromYearEnd
  SignNP
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 40,800.00 / 44,933.85
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks