Web
            Analytics
Cổ phiếu TNL - (SET) | THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-21

Stock Check  (Updated: 2023-09-22 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 36.50
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 12

TNL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 55%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 12
  Magic Formula Rank by ROA
548
  Magic Formula Rank by ROE
548
  Magic Formula Rank by ROIC
519
  Price 36.50
  PBV / Sector
1.08 / 1.57
GREAT
  Earning Per Share 0.84
  PE / Sector
38.17 / 24.95
  PEG or PE/Growth / Sector
0.25 / 0.58
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.91 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.94 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
17.11 / 9.96
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
6.60 / 4.73
  NPM Change Average (%) / Sector
135.82 / -76.04
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
4.75 / 7.13
  ROA Average (%) / Sector
2.12 / 4.46
  ROA Change Average (%) / Sector
712.87 / 125.62
GREAT
  ROE (%) / Sector
4.10 / 8.73
  ROE Average (%) / Sector
2.08 / 5.54
  ROE Change Average (%) / Sector
128.90 / -19.01
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.55 / 1.75
  Dividend Average (%) / Sector
1.79 / 2.21
  Dividend Change Average (%) / Sector
-5.48 / 10.92
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-22 05:20:44
  Symbol TNL
  Name THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Consumer Products >> Fashion
  Market SET
  Listed Shares 304.62 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 11,118.73 / 6,406.91
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks