Web
 Analytics
Disclaimer

Disclaimer

Deepscope เป็นผู้นำเสนอบริการและเครื่องมือ ไม่ใช่ผู้แนะนำทางการเงิน ข้อมูลใน Deepscope ถูกวิเคราะห์ออกมาโดยอัตโนมัติโดย software ตามวิธีการวิเคราะห์คุณภาพของบริษัท และจากข้อมูลส่งมาจากตลาดหลักทรัพย์โดยไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวจากบุคคลใดๆ ข้อมูลใน Deepscope ไม่ใช่เป็นการแนะนำผู้ใช้ให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพียงแต่เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ประกอบการตัดสินใจ โปรดใช้ผลการวิเคราะห์จากระบบ Deepscope เพื่อเป็น Guideline ในการวิเคราะห์เท่านั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาธุรกิจและงบการเงินของบริษัทให้ถ่องแท้ก่อนทำการตัดสินใจใดๆ

*Deepscope อยู่ในระหว่างขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่ปรึกษาการลงทุน จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
*ในขณะนี้ Deepscope.com จะไม่มีการให้บริการหรือสื่อสารกับผู้ใช้งานรายบุคคล