Web
            Analytics
Disclaimer

Disclaimer

Deepscope เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้มีใบอนุญาต และนำเสนอบริการและเครื่องมือ ข้อมูลใน Deepscope ถูกวิเคราะห์ออกมาโดยอัตโนมัติโดย software ตามวิธีการวิเคราะห์คุณภาพของบริษัท และจากข้อมูลส่งมาจากตลาดหลักทรัพย์โดยไม่มีความคิดเห็นส่วนตัวจากบุคคลใดๆ ข้อมูลใน Deepscope ไม่ใช่เป็นการแนะนำขั้นสุดท้ายผู้ใช้ให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์เพียงแต่เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ประกอบการตัดสินใจ โปรดใช้ผลการวิเคราะห์จากระบบ Deepscope เพื่อเป็น Guideline ในการวิเคราะห์เท่านั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาธุรกิจและงบการเงินของบริษัทให้ถ่องแท้ก่อนทำการตัดสินใจใดๆ