Web
 Analytics
My Dashboard

Dashboard

Market Trends เครื่องมือสำหรับระบุแนวโน้มตลาดประจำวัน โดยแสดงค่าเป็นความน่าจะเป็น % หรือ Probability ในการเกิดภาวะตลาดในรูปแบบ Downtrend, Sideway และ Uptrend (View more...)

แนะนำแนวโน้มตลาด:
"Sideway"

Opportunity - Quality หุ้นที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในแต่ละประเภท!

StockPriceQualityHealth
3.32
92
22.70
77
12.20
77
StockPriceQualityHealth
54.75
92
3.14
92
66.50
92
StockPriceQualityHealth
19.00
85
38.50
85
10.00
77
StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth

Opportunity - Timing หุ้นที่มีจังหวะเข้าซื้อดีเยี่ยมในแต่ละประเภท!

StockPriceTimingHealth
7.10
96
7.65
96
21.30
96
StockPriceTimingHealth
36.25
26
16.70
26
19.50
51
StockPriceTimingHealth
81.50
91
41.50
91
2.98
91
StockPriceTimingHealth
2.62
91
2.60
91
4.06
91
StockPriceTimingHealth
193.00
63
6.95
91
45.25
91

Top Watch หุ้นที่นักลงทุนสนใจมากที่สุดขณะนี้

StockPriceQualityHealth

Top Social Media หุ้นที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดใน Social Media เช่น Facebook

StockPriceQualityHealth
Today no stock top social media

Magic Formula จัดเรียงหุ้นคุณภาพตามสูตรยอดฮิต Magic Formula

StockPriceQualityHealth
StockPriceQualityHealth
8.50
77
5.10
77
34.50
69

Top Gainer/Loser หุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคา สูงสุด / ต่ำสุด

StockLastChangeVolume
StockLastChangeVolume