Web
            Analytics
Cổ phiếu BBIK - (MAI) | BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-11-29

Stock Check  (Updated: 2023-11-30 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 94.75
Price
-2.50 (-2.57%)
Day Change
Social: 59

BBIK Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 59
  Magic Formula Rank by ROA
294
  Magic Formula Rank by ROE
294
  Magic Formula Rank by ROIC
272
  Price 94.75
  PBV / Sector
5.57 / 3.30
  Earning Per Share 1.87
  PE / Sector
44.57 / 24.25
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -1.51
  Average 1M Daily Value
21.94 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
14.75 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 75%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
22.95 / 12.43
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
22.43 / 11.63
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
1.38 / 13.70
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
17.80 / 14.67
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
22.70 / 14.31
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-16.27 / 0.98
  ROE (%) / Sector
18.86 / 22.47
  ROE Average (%) / Sector
25.18 / 23.47
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-18.49 / -5.13
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
0.42 / 2.92
  Dividend Average (%) / Sector
0.35 / 2.44
  Dividend Change Average (%) / Sector
46.43 / 18.02
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-11-30 05:20:43
  Symbol BBIK
  Name BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Technology
  Market MAI
  Listed Shares 108.88 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 10,316.61 / 3,220.72
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks