Web
            Analytics
Cổ phiếu TM - (MAI) | TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-26

Stock Check  (Updated: 2023-09-26 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.28
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 45

TM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 44%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 45
  Magic Formula Rank by ROA
562
  Magic Formula Rank by ROE
562
  Magic Formula Rank by ROIC
537
  Price 2.28
  PBV / Sector
1.67 / 1.94
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
80.63 / 32.32
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.07 / 0.22
  Average 1M Daily Value
0.61 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.10 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 50%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.69 / 5.71
  NPM Average (%) / Sector
4.42 / 7.36
  NPM Change Average (%) / Sector
-44.88 / -9.98
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.69 / 7.21
  ROA Average (%) / Sector
6.09 / 10.20
  ROA Change Average (%) / Sector
-25.81 / -23.51
  ROE (%) / Sector
2.06 / 7.48
  ROE Average (%) / Sector
7.04 / 13.03
  ROE Change Average (%) / Sector
-36.98 / -39.01
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
2.19 / 4.65
  Dividend Average (%) / Sector
3.46 / 3.83
  Dividend Change Average (%) / Sector
-7.43 / 23.27
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-26 05:20:44
  Symbol TM
  Name TECHNO MEDICAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Consumer Products
  Market MAI
  Listed Shares 308.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 702.24 / 1,886.64
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks