Web
            Analytics
Cổ phiếu TQR - (MAI) | TQR Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-06-06

Stock Check  (Updated: 2023-06-07 01:30:03)

THB 10.30
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

TQR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
163
  Magic Formula Rank by ROE
163
  Magic Formula Rank by ROIC
487
  Price 10.30
  PBV / Sector
4.54 / 2.61
  Earning Per Share 0.12
  PE / Sector
23.61 / 30.67
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.42 / -1.62
  Average 1M Daily Value
0.92 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.23 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
40.24 / 25.06
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
37.93 / 24.47
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
5.04 / 2.14
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
21.00 / 8.84
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
24.38 / 9.61
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
19.17 / 2.12
GOOD
  ROE (%) / Sector
19.84 / 9.20
  ROE Average (%) / Sector
49.49 / 15.15
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-21.88 / -3.93
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.79 / 1.93
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.20 / 1.89
  Dividend Change Average (%) / Sector
1,329.67 / 532.53
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-06-07 05:20:43
  Symbol TQR
  Name TQR Public Company Limited
  Sector Financials
  Market MAI
  Listed Shares 230.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,369.00 / 1,960.16
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks