Web
            Analytics
Cổ phiếu XO - (MAI) | EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-06-02

Stock Check  (Updated: 2023-06-03 10:28:17)

EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 18.50
Price
-0.20 (-1.07%)
Day Change

XO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 63%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
142
  Magic Formula Rank by ROE
142
  Magic Formula Rank by ROIC
149
  Price 18.50
  PBV / Sector
5.89 / 3.84
  Earning Per Share 0.23
  PE / Sector
23.06 / 30.75
  PEG or PE/Growth / Sector
0.41 / 1.25
GOOD
  Average 1M Daily Value
60.82 M
  Average 1W Daily Value
65.44 M
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 79%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
24.27 / 10.27
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
22.91 / 9.46
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
26.62 / 120.35
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
22.38 / 13.62
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
25.39 / 13.68
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
28.88 / -100.16
GREAT
  ROE (%) / Sector
26.57 / 15.27
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
29.77 / 15.22
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
25.10 / 185.35
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 70%
X
  Dividend (%) / Sector
2.15 / 4.03
  Dividend Average (%) / Sector
5.21 / 4.10
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
16.53 / 6.74
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-06-03 12:01:46
  Symbol XO
  Name EXOTIC FOOD PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry
  Market MAI
  Listed Shares 425.61 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 7,873.74 / 4,201.80
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks