Web
            Analytics
Cổ phiếu BTG - (SET) | BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-11-30

Stock Check  (Updated: 2023-12-01 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 23.80
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 72

BTG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 47%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 72
  Magic Formula Rank by ROA
322
  Magic Formula Rank by ROE
322
  Magic Formula Rank by ROIC
546
  Price 23.80
  PBV / Sector
1.78 / 2.22
  Earning Per Share -0.38
  PE / Sector
43.69 / 22.78
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 8.64
  Average 1M Daily Value
45.99 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
77.96 M
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 35%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-0.88 / 8.01
  NPM Average (%) / Sector
2.42 / 7.16
  NPM Change Average (%) / Sector
262.93 / 22.29
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
3.72 / 9.69
  ROA Average (%) / Sector
7.76 / 9.10
  ROA Change Average (%) / Sector
206.87 / -103.04
GREAT
  ROE (%) / Sector
5.90 / 11.83
  ROE Average (%) / Sector
16.06 / 11.75
  ROE Change Average (%) / Sector
188.02 / -43.41
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 50%
X
  Dividend (%) / Sector
4.20 / 4.19
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.20 / 3.47
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 57.59
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-12-01 05:20:42
  Symbol BTG
  Name BETAGRO PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 1,934.80 M
  Par Value 5.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 46,048.24 / 14,466.26
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks