Web
            Analytics
Cổ phiếu CHG - (SET) | CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-03-24

Stock Check  (Updated: 2023-03-25 02:03:10)

CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.66
Price
0.02 (0.55%)
Day Change

CHG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 76%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.31 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
44
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
44
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
48
GREAT
  Price 3.66
  PBV / Sector
5.35 / 3.24
  Earning Per Share 0.25
  PE / Sector
14.49 / 22.72
  PEG or PE/Growth / Sector
0.11 / 0.79
GREAT
  Average 1M Daily Value
145.21 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
111.32 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
27.37 / 16.89
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
21.04 / 12.75
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
3.37 / 1.25
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
34.28 / 16.54
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
28.99 / 12.58
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
4.87 / 1.68
GREAT
  ROE (%) / Sector
36.82 / 19.19
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
33.98 / 14.89
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
4.59 / 2.01
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.37 / 3.37
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.03 / 2.47
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.61 / 0.39
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-03-25 05:21:28
  Symbol CHG
  Name CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 11,000.00 M
  Par Value 0.10
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 40,260.00 / 45,361.98
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks