Web
            Analytics
Cổ phiếu CHG - (SET) | CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-12-08

Stock Check  (Updated: 2023-12-09 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.98
Price
0.10 (3.47%)
Day Change
Social: 0

CHG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 58%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
218
  Magic Formula Rank by ROE
218
  Magic Formula Rank by ROIC
210
  Price 2.98
  PBV / Sector
4.52 / 3.07
  Earning Per Share 0.07
  PE / Sector
31.00 / 30.23
  PEG or PE/Growth / Sector
0.24 / 0.70
GREAT
  Average 1M Daily Value
124.11 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
82.94 M
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 68%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.52 / 13.12
  NPM Average (%) / Sector
20.97 / 13.95
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
19.05 / 55.77
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
12.80 / 12.01
  ROA Average (%) / Sector
28.59 / 13.77
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
41.82 / 227.68
GREAT
  ROE (%) / Sector
14.58 / 12.61
  ROE Average (%) / Sector
33.21 / 16.00
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
31.73 / 74.92
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
5.37 / 3.57
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.27 / 2.52
  Dividend Change Average (%) / Sector
67.72 / 57.83
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-12-09 05:20:38
  Symbol CHG
  Name CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Health Care Services
  Market SET
  Listed Shares 11,000.00 M
  Par Value 0.10
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 32,780.00 / 38,357.40
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks