Web
 Analytics
Cổ phiếu CHG - (SET) | CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-07

Stock Check  (Updated: 2022-12-08 02:15:02)

CHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.60
Price
0.02 (0.56%)
Day Change

CHG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng73%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Good" Section
  Select Rate0.52 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
40
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
40
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
70
GOOD
  Price 3.60
  PBV / Sector
5.46 / 3.45
  Earning Per Share 0.23
  PE / Sector
9.20 / 18.13
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.07 / 0.27
GREAT
  Average 1M Daily Value
185.08 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
245.00 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
29.80 / 18.29
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
21.53 / 13.16
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
3.98 / 1.55
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
53.29 / 20.29
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
32.79 / 13.54
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
9.62 / 2.50
GREAT
  ROE (%) / Sector
66.17 / 25.34
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
39.85 / 16.31
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
11.93 / 3.41
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
5.56 / 3.06
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.56 / 2.27
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.92 / 0.28
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-08 05:51:27
  SymbolCHG
  NameCHULARAT HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorServices >> Health Care Services
  MarketSET
  Listed Shares11,000.00 M
  Par Value0.10
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 39,600.00 / 44,933.85
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks