Web
            Analytics
Cổ phiếu IVL - (SET) | INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-06-02

Stock Check  (Updated: 2023-06-03 10:28:17)

INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 32.75
Price
0.75 (2.34%)
Day Change

IVL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 58%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
128
  Magic Formula Rank by ROE
128
  Magic Formula Rank by ROIC
99
GOOD
  Price 32.75
  PBV / Sector
1.00 / 1.77
GREAT
  Earning Per Share 0.15
  PE / Sector
10.24 / 19.33
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.02 / -3.41
GREAT
  Average 1M Daily Value
484.26 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
446.91 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.74 / 10.28
  NPM Average (%) / Sector
2.79 / 8.00
  NPM Change Average (%) / Sector
121.88 / -36.02
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
5.63 / 6.87
  ROA Average (%) / Sector
5.60 / 7.15
  ROA Change Average (%) / Sector
55.80 / -139.83
GREAT
  ROE (%) / Sector
9.94 / 10.66
  ROE Average (%) / Sector
10.41 / 10.91
  ROE Change Average (%) / Sector
195.45 / -585.16
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
4.89 / 3.80
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.27 / 4.44
  Dividend Change Average (%) / Sector
21.80 / -6.96
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-06-03 12:01:46
  Symbol IVL
  Name INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Industrials >> Petrochemicals & Chemicals
  Market SET
  Listed Shares 5,614.55 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 183,876.57 / 22,945.50
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks