Web
 Analytics
Cổ phiếu KBS - (SET) | KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-02

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

KHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.68
Price
-0.06 (-1.27%)
Day Change

KBS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.03 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score18
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 4.68
  PBV / Sector
0.94 / 2.76
GREAT
  Earning Per Share 1.34
  PE / Sector
5.87 / 26.48
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.03 / 0.98
  Average 1M Daily Value
4.15 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.93 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.16 / 8.56
  NPM Average (%) / Sector
-0.70 / 6.74
  NPM Change Average (%) / Sector
1.43 / 0.87
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.11 / 11.00
  ROA Average (%) / Sector
2.19 / 9.36
  ROA Change Average (%) / Sector
0.61 / 0.78
  ROE (%) / Sector
16.78 / 15.66
  ROE Average (%) / Sector
-0.28 / 12.22
  ROE Change Average (%) / Sector
1.97 / 1.31
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư8%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.45
  Dividend Average (%) / Sector
2.69 / 3.42
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.29 / -0.10
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolKBS
  NameKHONBURI SUGAR PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorAgro & Food Industry >> Food & Beverage
  MarketSET
  Listed Shares600.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,808.00 / 25,404.25
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks