Web
 Analytics
Cổ phiếu MEGA - (SET) | MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-06

Stock Check  (Updated: 2022-12-06 02:15:02)

MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 46.00
Price
-0.75 (-1.63%)
Day Change

MEGA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng54%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.18 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score60
  Magic Formula Rank by ROA
206
  Magic Formula Rank by ROE
206
  Magic Formula Rank by ROIC
154
  Price 46.00
  PBV / Sector
4.70 / 3.29
  Earning Per Share 2.11
  PE / Sector
17.15 / 31.93
  PEG or PE/Growth / Sector
0.91 / 6.75
  Average 1M Daily Value
128.00 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
85.86 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.51 / 9.41
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
12.39 / 8.98
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
0.99 / 0.23
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
20.29 / 9.12
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
16.68 / 8.94
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
1.14 / -0.25
GOOD
  ROE (%) / Sector
29.23 / 14.01
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
23.52 / 13.97
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
1.81 / -0.58
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
X
  Dividend (%) / Sector
3.00 / 2.41
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
2.39 / 2.85
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.14 / -0.35
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-06 05:51:30
  SymbolMEGA
  NameMEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorServices >> Commerce
  MarketSET
  Listed Shares871.87 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 40,106.00 / 77,532.53
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks