Web
            Analytics
Cổ phiếu RS - (SET) | RS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-22

Stock Check  (Updated: 2023-09-23 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 15.00
Price
-0.10 (-0.66%)
Day Change
Social: 60

RS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 60
  Magic Formula Rank by ROA
544
  Magic Formula Rank by ROE
544
  Magic Formula Rank by ROIC
505
  Price 15.00
  PBV / Sector
6.77 / 3.26
  Earning Per Share 0.17
  PE / Sector
63.28 / 30.64
  PEG or PE/Growth / Sector
-9.55 / 1.56
  Average 1M Daily Value
38.73 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
14.24 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.38 / 10.13
  NPM Average (%) / Sector
8.08 / 8.98
  NPM Change Average (%) / Sector
32.79 / 37.33
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
5.95 / 9.15
  ROA Average (%) / Sector
8.93 / 8.70
  ROA Change Average (%) / Sector
2.85 / 17.56
  ROE (%) / Sector
11.96 / 13.32
  ROE Average (%) / Sector
14.90 / 12.85
  ROE Change Average (%) / Sector
10.62 / 94.44
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 12%
X
  Dividend (%) / Sector
0.07 / 2.89
  Dividend Average (%) / Sector
1.91 / 2.84
  Dividend Change Average (%) / Sector
-74.36 / 51.23
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-23 05:20:42
  Symbol RS
  Name RS PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services >> Commerce
  Market SET
  Listed Shares 1,069.75 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 16,046.18 / 68,793.27
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks