Web
 Analytics
Cổ phiếu TVI - (SET) | THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-05

Stock Check  (Updated: 2022-12-06 02:15:02)

THAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 12.00
Price
-0.10 (-0.83%)
Day Change

TVI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng45%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.04 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score29
  Magic Formula Rank by ROA
541
  Magic Formula Rank by ROE
541
  Magic Formula Rank by ROIC
902
  Price 12.00
  PBV / Sector
2.04 / 2.65
  Earning Per Share 0.62
  PE / Sector
16.03 / 21.18
  PEG or PE/Growth / Sector
0.10 / 0.46
GREAT
  Average 1M Daily Value
13.72 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2.86 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận31%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.05 / 11.72
  NPM Average (%) / Sector
4.04 / 8.22
  NPM Change Average (%) / Sector
0.16 / 0.63
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.15 / 6.13
  ROA Average (%) / Sector
3.26 / 4.52
  ROA Change Average (%) / Sector
0.16 / 0.30
  ROE (%) / Sector
13.04 / 23.43
  ROE Average (%) / Sector
13.50 / 12.37
  ROE Change Average (%) / Sector
0.93 / 3.12
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
X
  Dividend (%) / Sector
5.83 / 3.59
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.64 / 4.10
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.99 / 0.28
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-06 05:51:30
  SymbolTVI
  NameTHAIVIVAT INSURANCE PUBLIC COMPANY
  SectorFinancials >> Insurance
  MarketSET
  Listed Shares303.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,636.00 / 28,483.37
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks