Web
            Analytics
Market trend

Market Trend


Tổng quan

Xu hướng thị trường: Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng

Phương pháp: áp dụng chỉ số SET làm dữ liệu chính và áp dụng kỹ thuật phân tích bằng Chỉ số định hướng trung bình (ADX),Đường Trung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD) làm công cụ tính toán. Các công cụ này được nhóm Deepscope.com sửa đổi để đề xuất xu hướng thị trường theo xác suất (%).


Định nghĩa

 • Xu hướng Giảm có nghĩa là xác suất giá thị trường sẽ giảm mạnh
 • Xu hướng Tăng có nghĩa là xác suất giá thị trường sẽ tăng mạnh
 • Xu hướng Đi ngang nghĩa là khả năng thị trường sẽ không có xu hướng rõ ràng. Điều này có nghĩa là giá thị trường đang dao động trong một phạm vị nhất định hoặc sự dao động chưa đủ mạnh.

Ví dụ được lấy vào ngày: 2024-04-22Ví dụ của sự diễn giải

Market Trend tool would recommend market trend using highest probability of each trend shown as daily i.e. from the “Sideway” value is 48.6% is the highest probabilities among three categories. The next highest possibility market would be “Downtrend” at 33.4% And the least probability market would be “Uptrend” is 18.0%

Với công cụ Xu hướng thị trường (Market Trend), nhà đầu tư có thể đánh giá và ước tính rủi ro / lợi nhuận và sau đó có thể điều chỉnh chiến lược phù hợp theo cơ hội khác nhau của từng loại thị trường.

Back to dashboard