Web
            Analytics
Deepscope แพลตฟอร์ม AI สำหรับการวิเคราะห์หุ้น

Dashboard

Market Trends Công cụ xác định xu hướng thị trường hàng ngày. Hiển thị bằng xác suất phần trăm (%) trong điều kiện thị trường có xu hướng Giảm, xu hướng Đi ngang hoặc xu hướng Tăng (View more...)

Gợi ý xu hướng thị trường:
"Downtrend"

Opportunity - Quality Đây là các cổ phiếu có chất lượng tốt!

Stock Price Quality Overall
1.32
77
stone_small_igrowth
1.14
69
stone_small_igrowth
2.14
69
stone_small_igrowth
Stock Price Quality Overall
14.50
100
stone_small_igood
31.50
100
stone_small_igood
221.00
100
stone_small_igood
Stock Price Quality Overall
14.90
100
stone_small_idividend
6.35
85
stone_small_idividend
Stock Price Quality Overall
Stock Price Quality Overall

Opportunity - Timing Đây là các cổ phiếu nên mua vào thời điểm này!

Stock Price Timing Overall
7.20
96
stone_small_alltiming
13.60
96
stone_small_alltiming
2.18
96
stone_small_alltiming
Stock Price Timing Overall
3.60
27
stone_small_social
20.90
91
stone_small_social
9.70
28
stone_small_social
Stock Price Timing Overall
8.40
91
stone_small_macd
7.20
96
stone_small_macd
8.90
87
stone_small_macd
Stock Price Timing Overall
1.79
64
stone_small_rsi
0.84
64
stone_small_rsi
Stock Price Timing Overall
0.84
64
stone_small_stochastic
35.25
91
stone_small_stochastic
14.40
62
stone_small_stochastic

Top Portfolio Những nhà đầu tư thu được tỷ suất lợi nhuận tốt nhất

Top Watch Most watched stock in Setscope.

Stock Price Quality Overall
1.32
77
stone_small_topwatch
4.24
85
stone_small_topwatch
148.50
92
stone_small_topwatch

Top Social Media Những cổ phiếu được bàn luận đến nhiều nhất trên mạng xã hội

Stock Price Quality Overall
3.60
62
stone_small_topsocial
20.90
62
stone_small_topsocial
0.02
23
stone_small_topsocial

Magic Formula Xếp hạng cổ phiếu chất lượng theo Công thức kì diệu

Stock Price Quality Overall
14.80
85
stone_small_roe
19.80
31
stone_small_roe
1.68
46
stone_small_roe
Stock Price Quality Overall
19.80
31
stone_small_roic
14.80
85
stone_small_roic
1.42
54
stone_small_roic

Top Gainer/Loser Các cổ phiếu có sự thay đổi về giá Cao nhất/ Thấp nhất

Overall Stock Last Change Volume
stone_small_gainer SDC 0.05 +25.00% 3,076,100
stone_small_gainer PPPM 0.06 +20.00% 4,282,800
stone_small_gainer NPK 16.00 +18.52% 2,400
stone_small_gainer FANCY 0.44 +12.82% 210,500
stone_small_gainer TAN 14.40 +12.50% 3,701,900
stone_small_gainer NEP 0.21 +10.53% 100
stone_small_gainer W 0.95 +10.47% 24,777,600
stone_small_gainer CIG 0.11 +10.00% 32,463,500
stone_small_gainer JTS 60.00 +9.09% 6,747,100
stone_small_gainer SVT 2.26 +8.65% 2,812,300
Overall Stock Last Change Volume
stone_small_loser TWZ 0.04 -20.00% 23,630,900
stone_small_loser NATION 0.06 -14.29% 4,254,100
stone_small_loser TKC 12.50 -11.97% 12,460,600
stone_small_loser KC 0.11 -8.33% 17,437,400
stone_small_loser LHPF 6.15 -8.21% 27,500
stone_small_loser RML 0.40 -6.98% 1,507,300
stone_small_loser EVER 0.16 -5.88% 638,500
stone_small_loser AJA 0.16 -5.88% 3,358,000
stone_small_loser MORE 0.17 -5.56% 1,938,600
stone_small_loser SCI 0.60 -4.76% 547,900