Web
            Analytics
Cổ phiếu SK - (MAI) | SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-20 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.71
Price
0.01 (1.43%)
Day Change
Social: 36

SK Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 63%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.02 From 30 days period
  Watch Rate 0.03 From 30 days period
  Social Score 36
  Magic Formula Rank by ROA
76
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
76
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
74
GOOD
  Price 0.71
  PBV / Sector
0.81 / 1.39
GREAT
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
7.45 / 20.67
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.08 / -0.48
GREAT
  Average 1M Daily Value
2.81 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.24 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.01 / 10.00
  NPM Average (%) / Sector
3.62 / -18.52
  NPM Change Average (%) / Sector
53.84 / 154.33
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
9.90 / 10.59
  ROA Average (%) / Sector
6.49 / 8.61
  ROA Change Average (%) / Sector
101.13 / -3.86
GREAT
  ROE (%) / Sector
11.57 / 12.90
  ROE Average (%) / Sector
7.80 / 10.21
  ROE Change Average (%) / Sector
70.88 / 13.99
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 70%
X
  Dividend (%) / Sector
7.04 / 5.98
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
3.79 / 5.20
  Dividend Change Average (%) / Sector
70.51 / 91.28
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-20 05:22:40
  Symbol SK
  Name SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction
  Market MAI
  Listed Shares 460.00 M
  Par Value 0.50
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 326.60 / 2,476.04
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks