Web
 Analytics
Cổ phiếu NEWS - (MAI) | NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-02

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.03
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

NEWS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng42%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.12 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.03
  PBV / Sector
2.58 / 3.43
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
N/A / 30.27
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -0.70
  Average 1M Daily Value
2.19 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.87 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-53.23 / 11.43
  NPM Average (%) / Sector
17.71 / 12.99
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.92 / -0.24
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-6.63 / 14.71
  ROA Average (%) / Sector
-6.93 / 11.56
  ROA Change Average (%) / Sector
2.21 / 0.70
GREAT
  ROE (%) / Sector
-7.13 / 21.64
  ROE Average (%) / Sector
3.30 / 17.05
  ROE Change Average (%) / Sector
27.72 / 0.97
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.03
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 3.45
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.10
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  SymbolNEWS
  NameNEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC COMPANY
  SectorMAI >> Services
  MarketMAI
  Listed Shares105,650.20 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignC
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 3,169.51 / 2,687.38
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks