Web
            Analytics
Cổ phiếu PTTEP - (SET) | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-11-28

Stock Check  (Updated: 2023-11-28 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 153.50
Price
-2.00 (-1.29%)
Day Change
Social: 60

PTTEP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 69%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 60
  Magic Formula Rank by ROA
19
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
19
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
38
GREAT
  Price 153.50
  PBV / Sector
1.20 / 1.17
GREAT
  Earning Per Share 14.28
  PE / Sector
8.34 / 24.89
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.24 / -0.77
GREAT
  Average 1M Daily Value
1,406.05 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,175.01 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 58%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 81%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
25.55 / 16.51
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
20.31 / 16.26
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.17 / -1.24
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
16.34 / 7.48
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
13.14 / 7.29
  ROA Change Average (%) / Sector
16.86 / 28.34
GOOD
  ROE (%) / Sector
14.66 / 9.77
  ROE Average (%) / Sector
12.05 / 10.18
  ROE Change Average (%) / Sector
14.42 / 12.36
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 83%
X
  Dividend (%) / Sector
5.95 / 5.76
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.48 / 4.11
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
23.79 / 100.73
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-11-28 05:20:41
  Symbol PTTEP
  Name PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
  Sector Resources >> Energy & Utilities
  Market SET
  Listed Shares 3,969.99 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 617,332.73 / 73,782.57
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks