Web
 Analytics
Cổ phiếu B - (SET) | BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-05

Stock Check  (Updated: 2022-12-06 02:15:02)

BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.40
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

B Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng52%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.18 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
478
  Magic Formula Rank by ROE
478
  Magic Formula Rank by ROIC
336
  Price 0.40
  PBV / Sector
0.67 / 2.05
GREAT
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
25.25 / 20.23
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.28 / -0.01
  Average 1M Daily Value
3.12 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.28 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.04 / 19.87
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
7.62 / 12.49
  NPM Change Average (%) / Sector
6.66 / 2.66
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.41 / 14.17
  ROA Average (%) / Sector
0.32 / 9.09
  ROA Change Average (%) / Sector
2.55 / 2.01
GREAT
  ROE (%) / Sector
3.47 / 20.46
  ROE Average (%) / Sector
-1.15 / 9.83
  ROE Change Average (%) / Sector
3.56 / 3.91
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 4.73
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 4.26
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.38
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-06 05:51:30
  SymbolB
  NameBEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorServices >> Transportation & Logistics
  MarketSET
  Listed Shares3,460.26 M
  Par Value0.68
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,384.10 / 16,906.05
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks