Web
            Analytics
Cổ phiếu CIMBT - (SET) | CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-13 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.45
Price
-0.01 (-2.17%)
Day Change
Social: 44

CIMBT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 44
  Magic Formula Rank by ROA
442
  Magic Formula Rank by ROE
442
  Magic Formula Rank by ROIC
452
  Price 0.45
  PBV / Sector
0.33 / 0.72
GREAT
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
11.18 / 8.14
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.66 / 1.26
  Average 1M Daily Value
0.48 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.65 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 41%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 37%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.25 / 19.72
  NPM Average (%) / Sector
11.82 / 21.10
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
31.98 / 3.47
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
1.93 / 3.15
  ROA Average (%) / Sector
1.61 / 2.85
  ROA Change Average (%) / Sector
8.39 / 8.36
  ROE (%) / Sector
2.95 / 9.14
  ROE Average (%) / Sector
4.38 / 9.24
  ROE Change Average (%) / Sector
7.57 / 6.45
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 37%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 5.86
  Dividend Average (%) / Sector
1.11 / 4.86
  Dividend Change Average (%) / Sector
45.31 / 18.72
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-13 05:21:10
  Symbol CIMBT
  Name CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Financials >> Banking
  Market SET
  Listed Shares 34,822.26 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign CF
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 15,670.02 / 145,637.82
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks