Web
 Analytics
Cổ phiếu III - (SET) | TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-09-24

Stock Check  (Updated: 2021-09-24 02:30:02)

TRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 11.90
Price
-0.20 (-1.65%)
Day Change

III Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng44%
X
X
X
X
  In Recommendations?In "Invest - Good" Section
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score44
  Magic Formula Rank by ROA
558
  Magic Formula Rank by ROE
558
  Magic Formula Rank by ROIC
449
  Price 11.90
  PBV / Sector
4.81 / 3.02
  Earning Per Share 0.27
  PE / Sector
27.01 / 28.00
  PEG or PE/Growth / Sector
3.35 / 9.44
  Average 1M Daily Value
104.28 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
144.82 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính52%
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.74 / 21.17
  NPM Average (%) / Sector
6.49 / 10.39
  NPM Change Average (%) / Sector
1.10 / -0.44
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
12.06 / 10.60
  ROA Average (%) / Sector
9.98 / 7.93
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.34 / -1.00
  ROE (%) / Sector
19.67 / 14.80
  ROE Average (%) / Sector
14.18 / 9.88
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.72 / -2.81
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
X
  Dividend (%) / Sector
0.83 / 2.44
  Dividend Average (%) / Sector
1.96 / 2.37
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.79 / 0.50
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2021-09-24 08:50:31
  SymbolIII
  NameTRIPLE I LOGISTICS PUBLIC COMPANY
  SectorServices >> Transportation & Logistics
  MarketSET
  Listed Shares609.41 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 7,251.95 / 21,406.81
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks