Web
            Analytics
Cổ phiếu LRH - (SET) | LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-24 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 39.00
Price
-1.50 (-3.70%)
Day Change
Social: 6

LRH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 57%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 6
  Magic Formula Rank by ROA
431
  Magic Formula Rank by ROE
431
  Magic Formula Rank by ROIC
414
  Price 39.00
  PBV / Sector
0.44 / 1.55
GREAT
  Earning Per Share 1.65
  PE / Sector
11.65 / 29.96
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / 0.27
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.11 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.03 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 66%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.18 / 16.64
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
-15.85 / -12.13
  NPM Change Average (%) / Sector
1,398.52 / 197.11
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
3.95 / 5.81
  ROA Average (%) / Sector
0.42 / 0.68
  ROA Change Average (%) / Sector
44.82 / -64.16
GREAT
  ROE (%) / Sector
4.58 / 7.34
  ROE Average (%) / Sector
-2.18 / -3.40
  ROE Change Average (%) / Sector
1,026.08 / 101.66
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 58%
X
  Dividend (%) / Sector
3.33 / 1.81
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
24.11 / 4.42
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 66.59
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-24 05:22:29
  Symbol LRH
  Name LAGUNA RESORTS & HOTELS PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Tourism & Leisure
  Market SET
  Listed Shares 166.68 M
  Par Value 10.00
  Calculated From Quarter
  Sign CF
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,750.65 / 27,486.18
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks