Web
            Analytics
Cổ phiếu RCL - (SET) | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-24 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 21.20
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 50

RCL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 63%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
451
  Magic Formula Rank by ROE
451
  Magic Formula Rank by ROIC
85
GOOD
  Price 21.20
  PBV / Sector
0.37 / 1.91
GREAT
  Earning Per Share 0.74
  PE / Sector
14.62 / 23.92
  PEG or PE/Growth / Sector
0.05 / -2.67
GREAT
  Average 1M Daily Value
141.02 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
137.12 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 58%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.85 / 16.04
  NPM Average (%) / Sector
23.81 / 9.88
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
84.25 / -33.27
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.90 / 8.74
  ROA Average (%) / Sector
26.61 / 9.99
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
81.28 / -29.99
GREAT
  ROE (%) / Sector
2.59 / 10.09
  ROE Average (%) / Sector
39.82 / 13.26
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
58.46 / -29.60
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 91%
X
  Dividend (%) / Sector
3.54 / 4.00
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
13.22 / 4.06
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
590.95 / 72.22
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-24 05:22:33
  Symbol RCL
  Name REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Transportation & Logistics
  Market SET
  Listed Shares 828.75 M
  Par Value 1.00
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 17,569.50 / 49,226.59
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks