Web
            Analytics
Cổ phiếu RCL - (SET) | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-27

Stock Check  (Updated: 2023-09-27 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 22.10
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
Social: 63

RCL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 73%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 63
  Magic Formula Rank by ROA
1
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
1
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
1
GREAT
  Price 22.10
  PBV / Sector
0.40 / 2.06
GREAT
  Earning Per Share 1.80
  PE / Sector
1.74 / 29.42
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / -1.16
GREAT
  Average 1M Daily Value
64.02 M
  Average 1W Daily Value
43.52 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 58%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 68%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.05 / 18.18
  NPM Average (%) / Sector
22.53 / 9.50
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-37.27 / -113.30
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
19.49 / 12.12
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
29.06 / 12.13
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-256.53 / -63.69
  ROE (%) / Sector
24.32 / 15.78
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
42.25 / 15.54
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-38.29 / -48.73
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
31.67 / 7.21
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
17.31 / 4.71
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
936.82 / 103.22
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-27 05:20:45
  Symbol RCL
  Name REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Transportation & Logistics
  Market SET
  Listed Shares 828.75 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 18,315.38 / 71,090.95
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks