Web
            Analytics
Cổ phiếu RCL - (SET) | REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-06-05

Stock Check  (Updated: 2023-06-06 01:30:02)

REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 23.30
Price
0 (0%)
Day Change

RCL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 54%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.33 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 10
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.00
  PBV / Sector
0.00 / 0.00
  Earning Per Share 1.10
  PE / Sector
N/A / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / N/A
GREAT
  Average 1M Daily Value
71.55 M
  Average 1W Daily Value
43.57 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 58%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 68%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.11 / 0.00
  NPM Average (%) / Sector
22.94 / 0.00
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-36.18 / 0.00
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
33.94 / 0.00
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
31.95 / 0.00
GREAT
  ROA Change Average (%) / Sector
-249.44 / 0.00
  ROE (%) / Sector
43.46 / 0.00
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
46.08 / 0.00
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-31.38 / 0.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 66%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
16.86 / 0.00
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
933.36 / 0.00
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  Symbol RCL
  Name REGIONAL CONTAINER LINES PUBLIC COMPANY
  Sector Services >> Transportation & Logistics
  Market SET
  Listed Shares 828.75 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.00 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks