Web
            Analytics
Cổ phiếu SIRI - (SET) | SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-20 01:30:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.72
Price
-0.02 (-1.15%)
Day Change
Social: 49

SIRI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 58%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.40 From 30 days period
  Watch Rate 0.47 From 30 days period
  Social Score 49
  Magic Formula Rank by ROA
162
  Magic Formula Rank by ROE
162
  Magic Formula Rank by ROIC
167
  Price 1.72
  PBV / Sector
0.61 / 0.81
GREAT
  Earning Per Share 0.07
  PE / Sector
5.12 / 15.62
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.09 / -0.30
GREAT
  Average 1M Daily Value
111.05 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
92.40 M
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 64%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.26 / 15.65
  NPM Average (%) / Sector
10.01 / 13.80
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
36.65 / -9.60
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
5.17 / 6.30
  ROA Average (%) / Sector
4.40 / 6.12
  ROA Change Average (%) / Sector
17.27 / -0.84
GOOD
  ROE (%) / Sector
12.49 / 9.60
  ROE Average (%) / Sector
9.37 / 8.92
  ROE Change Average (%) / Sector
32.08 / -28.39
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
11.19 / 6.10
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.00 / 5.14
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
27.80 / 29.56
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-20 05:22:40
  Symbol SIRI
  Name SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Property & Construction >> Property Development
  Market SET
  Listed Shares 17,232.29 M
  Par Value 1.07
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 29,639.54 / 22,577.16
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks