Web
            Analytics
Cổ phiếu SMT - (SET) | STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-22

Stock Check  (Updated: 2023-09-23 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 5.00
Price
-0.05 (-0.99%)
Day Change
Social: 59

SMT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 54%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 59
  Magic Formula Rank by ROA
93
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
93
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
80
GOOD
  Price 5.00
  PBV / Sector
2.12 / 4.83
  Earning Per Share 0.19
  PE / Sector
12.53 / 23.77
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.36 / 0.45
  Average 1M Daily Value
20.65 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
16.89 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.41 / 6.58
  NPM Average (%) / Sector
6.64 / 5.97
  NPM Change Average (%) / Sector
-36.62 / -42.25
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
13.79 / 11.12
  ROA Average (%) / Sector
7.74 / 8.16
  ROA Change Average (%) / Sector
340.03 / 1.01
GREAT
  ROE (%) / Sector
18.38 / 17.87
  ROE Average (%) / Sector
10.73 / 12.85
  ROE Change Average (%) / Sector
-37.57 / -33.46
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.20 / 2.93
  Dividend Average (%) / Sector
1.09 / 3.89
  Dividend Change Average (%) / Sector
20.20 / 66.32
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-23 05:20:42
  Symbol SMT
  Name STARS MICROELECTRONICS (THAILAND)
  Sector Technology >> Electronic Components
  Market SET
  Listed Shares 845.58 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,227.92 / 186,421.93
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks