Web
            Analytics
Cổ phiếu THAI - (SET) | THAI AIRWAYS INTERNATIONAL - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-05-26

Stock Check  (Updated: 2023-05-27 02:15:02)

THB 3.32
Price
0 (0%)
Day Change

Not enough data to analyze.

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 35%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.00
  PBV / Sector
0.00 / 1.51
  Earning Per Share 5.73
  PE / Sector
N/A / 19.49
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -0.80
  Average 1M Daily Value
0.00000000
  Average 1W Daily Value
0.00000000
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 37%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
28.06 / 14.82
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
-10.29 / 14.94
  NPM Change Average (%) / Sector
-1,928.68 / 9.88
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.02 / 11.18
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
-0.58 / 10.15
  ROA Change Average (%) / Sector
498.14 / -35.67
GREAT
  ROE (%) / Sector
0.00 / 14.06
  ROE Average (%) / Sector
-75.29 / 13.23
  ROE Change Average (%) / Sector
0.00 / 36.35
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 6.54
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 5.08
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 105.65
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date
  Symbol THAI
  Name THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
  Sector Services >> Transportation & Logistics
  Market SET
  Listed Shares 2,182.77 M
  Par Value 10.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.00 / 21,327.66
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks