Web
            Analytics
Cổ phiếu ASIAN - (SET) | ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-27

Stock Check  (Updated: 2023-09-27 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 7.40
Price
0.20 (2.78%)
Day Change
Social: 60

ASIAN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 61%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 60
  Magic Formula Rank by ROA
59
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
59
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
58
GOOD
  Price 7.40
  PBV / Sector
0.97 / 2.49
GREAT
  Earning Per Share 0.08
  PE / Sector
11.02 / 26.92
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.07 / 9.59
GREAT
  Average 1M Daily Value
20.99 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
29.18 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 56%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.05 / 7.67
  NPM Average (%) / Sector
6.59 / 7.16
  NPM Change Average (%) / Sector
101.75 / 66.27
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
8.92 / 10.08
  ROA Average (%) / Sector
12.30 / 9.53
  ROA Change Average (%) / Sector
63.85 / -55.65
GREAT
  ROE (%) / Sector
10.34 / 13.51
  ROE Average (%) / Sector
17.52 / 12.80
  ROE Change Average (%) / Sector
93.67 / -10.92
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 91%
X
  Dividend (%) / Sector
9.03 / 3.93
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.67 / 3.46
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
37.34 / 37.27
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-27 05:20:45
  Symbol ASIAN
  Name ASIAN SEA CORPORATION PUBLIC COMPANY
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 814.09 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5,861.43 / 16,601.82
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks