Web
            Analytics
Cổ phiếu TKN - (SET) | TAOKAENOI FOOD & MARKETING - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-09-21

Stock Check  (Updated: 2023-09-21 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

THB 13.10
Price
0.20 (1.55%)
Day Change
Social: 0

TKN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 57%
X
X
X
X
  In Recommendations? In "Invest - Good" Section
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 0
  Magic Formula Rank by ROA
241
  Magic Formula Rank by ROE
241
  Magic Formula Rank by ROIC
202
  Price 13.10
  PBV / Sector
7.82 / 2.52
  Earning Per Share 0.26
  PE / Sector
26.89 / 27.35
  PEG or PE/Growth / Sector
1.01 / 9.63
  Average 1M Daily Value
157.38 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
95.42 M
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.07 / 7.67
  NPM Average (%) / Sector
8.36 / 7.16
  NPM Change Average (%) / Sector
27.92 / 66.27
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
22.45 / 10.08
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
12.33 / 9.53
  ROA Change Average (%) / Sector
37.63 / -55.65
GREAT
  ROE (%) / Sector
30.92 / 13.51
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
17.99 / 12.80
  ROE Change Average (%) / Sector
31.65 / -10.92
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.25 / 3.88
  Dividend Average (%) / Sector
2.39 / 3.46
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.16 / 36.84
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-09-21 05:20:42
  Symbol TKN
  Name TAOKAENOI FOOD & MARKETING
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 1,380.00 M
  Par Value 0.25
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 17,802.00 / 16,693.44
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks