Web
            Analytics
Cổ phiếu M - (SET) | MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-07-24 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 26.50
Price
0.25 (0.95%)
Day Change
Social: 44

M Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 52%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 44
  Magic Formula Rank by ROA
218
  Magic Formula Rank by ROE
218
  Magic Formula Rank by ROIC
227
  Price 26.50
  PBV / Sector
1.69 / 2.21
  Earning Per Share 0.38
  PE / Sector
14.11 / 19.38
  PEG or PE/Growth / Sector
0.05 / 2.41
GREAT
  Average 1M Daily Value
32.09 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
23.05 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.68 / 10.41
  NPM Average (%) / Sector
7.11 / 8.16
  NPM Change Average (%) / Sector
167.39 / -6.41
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
10.10 / 11.57
  ROA Average (%) / Sector
7.20 / 10.76
  ROA Change Average (%) / Sector
241.37 / -105.29
GREAT
  ROE (%) / Sector
12.18 / 14.07
  ROE Average (%) / Sector
8.56 / 13.56
  ROE Change Average (%) / Sector
232.51 / -16.56
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 70%
X
  Dividend (%) / Sector
6.13 / 4.26
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
3.63 / 3.55
  Dividend Change Average (%) / Sector
34.62 / 34.39
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-07-24 05:22:29
  Symbol M
  Name MK RESTAURANT GROUP PUBLIC COMPANY
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 920.88 M
  Par Value 1.00
  Calculated From Quarter
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 24,173.05 / 13,282.14
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks