Web
            Analytics
Cổ phiếu NSL - (SET) | NSL Foods Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-10-03

Stock Check  (Updated: 2023-10-03 17:50:02)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

NSL Foods Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 22.40
Price
-0.30 (-1.32%)
Day Change
Social: 62

NSL Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng 51%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 62
  Magic Formula Rank by ROA
174
  Magic Formula Rank by ROE
174
  Magic Formula Rank by ROIC
484
  Price 22.40
  PBV / Sector
4.62 / 2.46
  Earning Per Share 0.53
  PE / Sector
22.10 / 26.50
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / 9.59
  Average 1M Daily Value
18.60 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
11.26 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 35%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.97 / 7.67
  NPM Average (%) / Sector
6.46 / 7.16
  NPM Change Average (%) / Sector
11.19 / 66.27
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
17.57 / 10.08
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
15.53 / 9.53
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
9.53 / -55.65
  ROE (%) / Sector
22.02 / 13.51
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
25.02 / 12.80
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-11.47 / -10.92
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.42 / 3.96
  Dividend Average (%) / Sector
2.35 / 3.49
  Dividend Change Average (%) / Sector
12.22 / 38.11
GOOD
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-10-03 05:20:50
  Symbol NSL
  Name NSL Foods Public Company Limited
  Sector Agro & Food Industry >> Food & Beverage
  Market SET
  Listed Shares 300.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 6,810.00 / 16,379.73
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks