Web
            Analytics
Cổ phiếu STA - (SET) | SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-12-04

Stock Check  (Updated: 2023-12-05 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 15.10
Price
-0.20 (-1.31%)
Day Change
Social: 61

STA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 61
  Magic Formula Rank by ROA
426
  Magic Formula Rank by ROE
426
  Magic Formula Rank by ROIC
369
  Price 15.10
  PBV / Sector
0.46 / 1.16
GREAT
  Earning Per Share -0.01
  PE / Sector
23.78 / 14.73
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.01 / -0.18
  Average 1M Daily Value
66.29 M
  Average 1W Daily Value
68.47 M
Yếu tố Kỹ thuật 28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 54%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 52%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.06 / 5.12
  NPM Average (%) / Sector
9.45 / 5.95
  NPM Change Average (%) / Sector
-5,703.04 / -61.41
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
2.17 / 10.23
  ROA Average (%) / Sector
12.38 / 11.24
  ROA Change Average (%) / Sector
351.57 / 174.73
GREAT
  ROE (%) / Sector
1.92 / 12.73
  ROE Average (%) / Sector
15.83 / 15.59
  ROE Change Average (%) / Sector
-1,314.19 / -98.66
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 100%
X
  Dividend (%) / Sector
13.25 / 6.25
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
9.56 / 5.08
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
126.92 / 38.24
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-12-05 05:20:41
  Symbol STA
  Name SRI TRANG AGRO-INDUSTRY PUBLIC COMPANY
  Sector Agro & Food Industry >> Agribusiness
  Market SET
  Listed Shares 1,536.00 M
  Par Value 1.00
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 23,193.60 / 5,591.65
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks