Web
            Analytics
Cổ phiếu UAC - (SET) | UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2023-11-30

Stock Check  (Updated: 2023-12-01 01:30:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.68
Price
-0.02 (-0.54%)
Day Change
Social: 28

UAC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 54%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 28
  Magic Formula Rank by ROA
328
  Magic Formula Rank by ROE
328
  Magic Formula Rank by ROIC
196
  Price 3.68
  PBV / Sector
1.45 / 1.68
GOOD
  Earning Per Share 0.39
  PE / Sector
9.77 / 20.69
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.21 / -3.06
  Average 1M Daily Value
1.42 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.95 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 60%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.72 / 9.90
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
12.18 / 8.32
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
140.99 / -87.74
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
9.33 / 7.08
  ROA Average (%) / Sector
7.82 / 7.20
  ROA Change Average (%) / Sector
36.22 / -171.39
GREAT
  ROE (%) / Sector
15.27 / 10.90
  ROE Average (%) / Sector
13.30 / 10.95
  ROE Change Average (%) / Sector
44.67 / -693.38
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 54%
X
  Dividend (%) / Sector
3.26 / 4.11
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.28 / 5.30
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.02 / -12.43
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2023-12-01 05:20:42
  Symbol UAC
  Name UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Industrials >> Petrochemicals & Chemicals
  Market SET
  Listed Shares 667.61 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,456.79 / 3,278.75
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks