Web
            Analytics
Cổ phiếu BE8 - (MAI) | BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-18 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 16.60
Price
-0.10 (-0.60%)
Day Change
Social: 50

BE8 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 48%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
378
  Magic Formula Rank by ROE
378
  Magic Formula Rank by ROIC
353
  Price 16.60
  PBV / Sector
1.57 / 2.11
GOOD
  Earning Per Share 0.12
  PE / Sector
20.60 / 15.58
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.99 / 0.94
  Average 1M Daily Value
17.58 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
15.36 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 58%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.34 / 10.14
  NPM Average (%) / Sector
12.60 / 10.73
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
21.74 / 5.14
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
7.17 / 12.00
  ROA Average (%) / Sector
8.73 / 13.57
  ROA Change Average (%) / Sector
31.53 / 2.30
GREAT
  ROE (%) / Sector
7.94 / 15.64
  ROE Average (%) / Sector
15.94 / 21.51
  ROE Change Average (%) / Sector
-23.40 / -5.31
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
1.38 / 3.89
  Dividend Average (%) / Sector
0.50 / 2.91
  Dividend Change Average (%) / Sector
3,386.11 / 333.34
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-18 05:19:40
  Symbol BE8
  Name BERYL 8 PLUS PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Technology
  Market MAI
  Listed Shares 264.71 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 4,420.64 / 1,612.03
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks