Web
            Analytics
Cổ phiếu KCE - (SET) | KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-06-20 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 43.50
Price
-0.25 (-0.57%)
Day Change
Social: 50

KCE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm , ...

Yếu tố Chất lượng 50%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 50
  Magic Formula Rank by ROA
386
  Magic Formula Rank by ROE
386
  Magic Formula Rank by ROIC
373
  Price 43.50
  PBV / Sector
3.64 / 3.46
  Earning Per Share 0.44
  PE / Sector
27.37 / 23.01
  PEG or PE/Growth / Sector
0.96 / -7.23
  Average 1M Daily Value
376.63 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
451.13 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 50%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 58%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.30 / 6.93
  NPM Average (%) / Sector
12.41 / 6.85
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
13.41 / -12.67
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
10.84 / 9.58
  ROA Average (%) / Sector
10.82 / 9.10
  ROA Change Average (%) / Sector
15.25 / -27.74
GOOD
  ROE (%) / Sector
13.52 / 13.88
  ROE Average (%) / Sector
14.43 / 14.03
  ROE Change Average (%) / Sector
17.89 / -18.93
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 41%
X
  Dividend (%) / Sector
2.97 / 2.91
  Dividend Average (%) / Sector
2.44 / 3.65
  Dividend Change Average (%) / Sector
53.45 / 36.35
GREAT
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-06-20 05:19:39
  Symbol KCE
  Name KCE ELECTRONICS PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Technology >> Electronic Components
  Market SET
  Listed Shares 1,182.09 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 51,716.38 / 156,698.81
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks