Web
            Analytics
Cổ phiếu CEYE - (MAI) | CHAMNI SEYE PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2024-05-20 17:50:03)
*ข้อมูลอัปเดตรายวัน ที่เวลา 18.00 น.*

CHAMNI SEYE PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 3.66
Price
-0.12 (-3.17%)
Day Change
Social: 21

CEYE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá , ...

Yếu tố Chất lượng 48%
X
X
X
X
  In Recommendations? Not in any sections
  Select Rate 0.00 From 30 days period
  Watch Rate 0.00 From 30 days period
  Social Score 21
  Magic Formula Rank by ROA
251
  Magic Formula Rank by ROE
251
  Magic Formula Rank by ROIC
282
  Price 3.66
  PBV / Sector
1.71 / 2.57
  Earning Per Share 0.23
  PE / Sector
21.14 / 23.87
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -1.41
  Average 1M Daily Value
0.49 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.93 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật 42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính 45%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average (%) / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average (%) / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average (%) / Sector
  FCF/Share / Sector
  FCF/Share Average / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận 62%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.77 / 10.98
  NPM Average (%) / Sector
12.81 / 9.13
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
16.59 / -9.56
GOOD
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average (%) / Sector
  ROA (%) / Sector
12.10 / 10.56
  ROA Average (%) / Sector
11.20 / 12.02
  ROA Change Average (%) / Sector
19.78 / -11.42
GOOD
  ROE (%) / Sector
11.19 / 12.97
  ROE Average (%) / Sector
10.98 / 16.37
  ROE Change Average (%) / Sector
12.71 / -21.07
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư 62%
X
  Dividend (%) / Sector
3.97 / 3.30
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.31 / 3.13
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-40.78 / 86.69
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date 2024-05-18 05:19:45
  Symbol CEYE
  Name CHAMNI SEYE PUBLIC COMPANY LIMITED
  Sector Services
  Market MAI
  Listed Shares 289.96 M
  Par Value 0.50
  Calculated From YearEnd
  Sign N/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,096.05 / 2,637.91
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation Consensus See at SetTrade.com
  Full details See at SET.or.th
  Chart See in Chart feature
  News See at RYT9.com

Top Related Stocks