Web
 Analytics
Cổ phiếu CEYE - (MAI) | CHAMNI SEYE PUBLIC COMPANY LIMITED - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2022-12-02

Stock Check  (Updated: 2022-12-03 02:15:01)

CHAMNI SEYE PUBLIC COMPANY LIMITED
TYPE: STOCK
MARKET: MAI

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.36
Price
-0.02 (-0.46%)
Day Change

CEYE Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Reason
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.

Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt , ...

Yếu tố Chất lượng41%
X
X
X
X
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.06 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
655
  Magic Formula Rank by ROE
655
  Magic Formula Rank by ROIC
701
  Price 4.36
  PBV / Sector
2.36 / 3.43
  Earning Per Share 0.13
  PE / Sector
25.53 / 30.27
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / -0.70
  Average 1M Daily Value
3.53 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3.80 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
X
X
X
X
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận37%
X
X
X
X
X
X
X
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
12.04 / 11.43
  NPM Average (%) / Sector
11.24 / 12.99
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
1.61 / -0.24
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.13 / 14.71
  ROA Average (%) / Sector
8.47 / 11.56
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.67 / 0.70
  ROE (%) / Sector
7.61 / 21.64
  ROE Average (%) / Sector
8.41 / 17.05
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.60 / 0.97
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư0%
X
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.03
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 3.45
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.10
Chi tiết đăng ký
X
  Analyze Date2022-12-03 05:51:28
  SymbolCEYE
  NameCHAMNI SEYE PUBLIC COMPANY LIMITED
  SectorMAI >> Services
  MarketMAI
  Listed Shares270.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,177.20 / 2,687.38
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks